Techniki biologii molekularnej – projektowanie reakcji, walidacja metody i analiza wyników

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z różnorodnymi technikami biologii molekularnej oraz przygotowanie do praktycznego wykorzystania tych metod w procesach diagnostycznych. Szkolenie wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą zaplanować, przeprowadzić oraz zanalizować wyniki uzyskane dzięki zastosowaniu technik biologii molekularnej.
UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do pracowników przyzakładowych laboratoriów, diagnostów laboratoryjnych, a także pracowników innych laboratoriów badawczych zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawy techniki PCR
2. Izolacja kwasów nukleinowych,
3. Analiza jakości wyizolowanych kwasów
4. Synteza cDNA
5. Rozdział elektroforetyczny kwasów nukleinowych w żelach agarozowych lub poliakrylamidowych
6. Transformacja komórek bakteryjnych zrekombinowanym plazmidowym DNA.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia praktycznego z zakresu w/w technik w laboratorium Klienta.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 6-7 godzin

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Tagi: