System zarządzania jakością w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 z uwzględnieniem nowelizacji 2017

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest znajomość Systemu Zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium na podstawie wymagań normy 17025 oraz Polskiego Centrum Akredytacji i samodzielne tworzenie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością
UCZESTNICY SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do pracowników branży kosmetycznej, oraz osób odpowiedzialnych program zapewnienia jakości.

PROGRAM SZKOLENIA:
Proces akredytacji laboratorium i wymagania jednostki akredytującej
Wymagania normy 17025 z zakresu:
– struktury organizacyjnej
– personelu i jego kwalifikacji
– nadzoru nad dokumentacją
– przeglądu zamówień, ofert i umów
– obsługi klienta
– nadzoru nad badaniami niezgodnymi z wymaganiami
– auditów wewnętrznych
Wymagania techniczne normy 17025 z zakresu:
– warunków lokalowych i środowiskowych
– wyposażenia badawczego
– metod badawczych
– walidacji
– niepewności pomiaru
– spójności pomiarowej i wzorcowań
– pobierania próbek
– postępowania z obiektami do badań
– sterowania jakością badań
– kart badań i sprawozdań z badań
Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością
Część praktyczna – samodzielne tworzenie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością (min. 2h)
Każda osoba otrzymuje inne zadanie lub praca w 2 osobowych zespołach.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 6-7 h

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia