Podstawy mikrobiologii – praca w warunkach sterylnych, hodowla mikroorganizmów

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami pracy w warunkach sterylnych, metodami jałowienia sprzętu i odczynników laboratoryjnych oraz zagadnieniami związanymi z bezpieczną hodowlą mikroorganizmów. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane do pracowników przyzakładowych laboratoriów, diagnostów laboratoryjnych, a także pracowników innych laboratoriów badawczych zainteresowanych problematyką szkolenia. PROGRAM SZKOLENIA: WYKŁADY: 1. Metody pracy w warunkach sterylnych...

Oczyszczanie białek – techniki umożliwiające szybką izolację białek

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodami umożliwiającymi produkcję dowolnych białek w komórkach bakteryjnych oraz ich szybką izolację. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady doboru wektorów ekspresyjnych, znakowania białek znacznikami molekularnymi ułatwiającymi ich produkcję i izolację oraz proces oczyszczania białek z wykorzystaniem znaczników molekularnych. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane do pracowników przyzakładowych laboratoriów, diagnostów...

Immunodetekcja białek

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z technikami immunodetekcji białek. Podczas szkolenia omówione zostaną techniki biologii molekularnej niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej immunodetekcji białek. Uczestnicy zapoznają się z zasadami elektroforezy SDS-PAGE, metodami transferu białek, technikami ELISA i Western blotting. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane do pracowników przyzakładowych laboratoriów, diagnostów laboratoryjnych, a także pracowników innych laboratoriów...

Dobra praktyka laboratoryjna w teorii i praktyce. Podstawy prawne, wymagania i wdrożenie systemu w jednostce badawczej

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy zarządzającego jednostką badawczą, kierowników badań i personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane...

Techniki biologii molekularnej – projektowanie reakcji, walidacja metody i analiza wyników

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z różnorodnymi technikami biologii molekularnej oraz przygotowanie do praktycznego wykorzystania tych metod w procesach diagnostycznych. Szkolenie wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą zaplanować, przeprowadzić oraz zanalizować wyniki uzyskane dzięki zastosowaniu technik biologii molekularnej. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane do pracowników przyzakładowych laboratoriów, diagnostów laboratoryjnych, a także pracowników innych...

Klonowanie molekularne – nowoczesne techniki biologii molekularnej

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z różnorodnymi technikami klonowania molekularnego w komórkach Escherichia coli oraz przygotowanie do praktycznego klonowania genów do wektorów plazmidowych. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać podstawowe techniki wykorzystywane w biologii molekularnej. Nabyta w trakcie szkolenia wiedza umożliwi uczestnikom dobór najbardziej optymalnej dla nich techniki klonowania molekularnego....

Zasady prowadzenia hodowli komórek eukariotycznych oraz ich zastosowanie jako model badawczy

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia i wyposażeniem laboratorium kultur komórkowych. Przedstawione zostaną metody wykorzystywane w pracy z komórkami zwierzęcymi (pasażowanie, liczenie, przechowywanie). Scharakteryzowane zostaną rodzaje hodowli komórkowych (2D, 3D) oraz ich zastosowanie jako model eksperymentalny do oceny takich parametrów jak proliferacja, apoptoza, cytotoksyczność. Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do samodzielnej...